Loading...

Dokument sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów na przejazdy pracownicze organizowane przez
Biuro Podróży MARTEX


§1

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na
usługi przewozów pracowniczych, zwane dalej Przewozami , których organizatorem jest Biuro Podróży
MARTEX ,z siedzibą w Opolu, ul. Klimasa 1A , tel. 77 421 94 52, wpisane o do ewidencji działalności
gospodarczej , prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, NIP 754 001 16 66,
REGON 530523035, zwane dalej Organizatorem.
2. Nabywcą, wedle regulaminu, jest każda osoba, która zakupiła bilet na Przewóz poprzez kanał
sprzedaży określony w § 3 niniejszego regulaminu.


§2


1. Na Przewozy sprzedawane będą bilety miesięczne.
2. Bilet miesięczny to bilet dla jednej osoby na miesięczny przejazd do zakładu pracy na wskazanej
przez Kupującego linii.
3. Bilety ulgowe przysługują jeden miesiąc w okresie wakacyjnym do wyboru : lipiec albo sierpień, oraz
w miesiącu grudniu.
4. Szczegóły dotyczące cen biletów reguluje cennik.
5. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek
VAT.


§3


1. Bilety na Przewozy można zakupić za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) strona internetowa : www.martex.info.pl – kup bilet


§4


1. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje
ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu
niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze
wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie
jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające
nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej starannością w szczególności: zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych
wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja,
zamieszki, itp.).
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupu biletów przez portal internetowy.
4. Osoba dokonująca zakupu biletów wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez
Przewoźnika swoich danych osobowych podanych, a koniecznych do sprzedaży.
5. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż podana.
6. Przewoźnik honorował będzie wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony
przez Przewoźnika, bez prawa zwrotu należności.


§ 5


Zwroty Reklamacje:
1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany Przewoźnika.
2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa
odstąpienia od umowy.
3. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Przewoźnika w ciągu maksymalnie 14 dni
roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony
Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne


§ 6


1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów należy kierować na adres mailowy
biuro@martex.info.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Przewoźnika www.martex.info.pl .
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021r.


§ 7


1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na Stronie Internetowej,
Strona Internetowa – strona www.martex.info.pl, prowadzona przez Przewoźnika
Przewoźnik – Biuro Podróży MARTEX ,z siedzibą w Opolu, ul. Klimasa 1A , tel. 77 421 94 52, wpisane
o do ewidencji działalności gospodarczej , prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i
Technologii, NIP 754 001 16 66, REGON 530523035
Przewóz – organizowany przez Przewoźnika, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony
Internetowej, przejazdy pracowników do zakładu pracy
Klient – osoba dokonująca zakupu Biletów na Stronie Internetowej,
Bilet – Blankiet upoważniający Klienta do przejazdu, którego dany bilet dotyczy,
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Mini Cart 0

Twój koszyk jest pusty